Những ý tưởng logo liên quan hình chiếc lá thường các sản phẩm dịch vụ liên quan đến thiên nhiên và môi trường. Trong một số ngành nghề dược thảo, spa, chăm sóc sắc đẹp. Các mẫu logo chiếc lá được khai thác trong thiết kế thương hiệu.

mẫu logo hình chiếc lá đẹp
mẫu logo hình chiếc lá đẹp
mẫu logo hình chiếc lá đẹp
mẫu logo hình chiếc lá đẹp
mẫu logo hình chiếc lá đẹp
mẫu logo hình chiếc lá đẹp
mẫu logo hình chiếc lá đẹp
mẫu logo hình chiếc lá đẹp
mẫu logo hình chiếc lá đẹp
mẫu logo hình chiếc lá đẹp
mẫu logo hình chiếc lá đẹp
mẫu logo hình chiếc lá đẹp
mẫu logo hình chiếc lá đẹp
mẫu logo hình chiếc lá đẹp
mẫu logo hình chiếc lá đẹp
mẫu logo hình chiếc lá đẹp
mẫu logo hình chiếc lá đẹp
mẫu logo hình chiếc lá đẹp
mẫu logo hình chiếc lá đẹp
mẫu logo hình chiếc lá đẹp